Investeringssparkonto är för dig som vill ha låg skatt

investeringskonto med låg skatt

Sparformen med investeringssparkonto är mycket gynnsam ur ett skatteperspektiv. Det var många decennier sedan aktier och andra värdepapper som finns publikt noterade belastas med så låg skatt. Den viktigaste faktorn som avgör skattebelastningen är nämligen statslåneräntan den 30 november före beskattningsåret. Skatten på ett investeringssparkonto är 30 procent av den aktuella räntan.

Kan jämföras med kapitalförsäkring

Investeringssparkontot kan också jämföras med kapitalförsäkringar som har blivit populära de senaste åren. I dessa kan man köpa och sälja aktier och andra värdepapper utan att dessa kapitalbeskattas. I stället utgår en schablonskatt varje år baserat på det kapital som förvaltas i kapitalförvaltningsdepåerna. Den skatten är densamma som för investeringssparkontot, så ur den aspekten skiljer sig inte sparformerna.

Du står som ägare på ett investeringssparkonto

De nya investeringssparkontona har samma fördelar. Det går att göra ett obegränsat antal aktie- och värdepappersaffärer i en depå utan att kontoinnehavaren behöver deklarera vinst- och förlustaffärer eller skatta för vinsterna. Den viktigaste skillnaden mellan kontona är istället vem som i juridisk mening är ägare till de enskilda värdepapperna. Kapitalförsäkringens värdepapper ägs av banken medan du står som ägare till värdepapperna i ett investeringskonto. Du står då med i ägarlistor och kan rösta på stämmor.

  • En annan skillnad är arvsrätten. När du har en kapitalförsäkring kan du bestämma vem som ska ta över dina tillgångar om du skulle avlida. För investeringssparkonto gäller vanliga arvsregler.
  • En tredje skillnad är att enbart privata personer kan öppna ett investeringssparkonto medan kapitalförsäkringar också kan ägas av juridiska personer.
  • En fjärde skillnad är att schablonskatten kan kvittas mot kapitalförluster som kontoinnehavaren har på annat håll i deklarationen. Det går inte med kapitalförsäkringar.

Flytta över redan ägda aktier till ISK

Den som vill äga aktier i ett investeringssparkonto kan flytta över de aktier eller värdepapper som vederbörande redan äger, men det kommer att räknas som försäljning, så eventuell värdestegring måste skattas av. Den nya kontoformen tillåter heller inte handel med alla värdepapper. Optioner, terminer, aktieindexobligationer, börshandlade fonder och vanliga aktiefonder går bra att köpa inom sparkontots ramar. Däremot går det inte att handla i teckningsrätter.

Vill du hellre ha ett vanligt hederligt sparkonto? Här listar jag de tre sparkonto med bästa sparräntan just nu.